قوانین وبسایت فالوور ارزون✔

استفادہ ـ‌ے شما از سرویس هــاے این سایت بہ منزلہ پذیرفتن تمامے قوانین این وبسایت مے باشد.

✅ڪاربر موظف است قبل از خرید تمام توضیحات مرتبط با سرویس را مطالعہ ڪند و آگاهــے ڪامل نسبت بہ خرید خود داشتہ باشد

✅ڪاربر موظف است قبل از ثبت سفارش از عمومے بودن صفحهــہ ے خود اطمینان حاصل ڪند و بہ هــیچ عنوان صفحہ مورد نظر خصوصے یا پرایویت نباشد.

✅ڪاربر نباید تا زمانے ڪہ سفارش در پنل فالوور ارزون تمام نشدہ از سرور دیگرے از پنل ما یا از پنل هــاے دیگر سفارش ثبت ڪند چون اگر مشڪلے پیش آید نمے توان ڪار خاصے انجام داد و مبلغ قابل برگشت نیست.

✅بہ دلیل اتوماتیڪ بودن سرویس هــا مسئولیت محتواے صفحات اجتماعے ڪہ ما بہ آنهــا خدمات مے دهــیم بہ عهــدہ ما نمے باشد.

✅اگر پیج یا ڪانالے ڪہ در سایت فالوور ارزون ثبت سفارش مے ڪند محتواے مجرمانہ و خلاف قوانین جمهــورے اسلامے داشت بدون پاسخ گویے بہ سفارش دهــندهــ، حساب سفارش دهـندہ مسدود بہ پلیس فتا گزارش دادہ مے شود. 

✅ڪاربر گرامے حتما شمارہ موبایل و ایمیل صحیح خود را وارد ڪنید تا در صورت وجود هــرگونہ مشڪل بہ راحتے ارتباط با شما انجام شود.

✅بہ دلیل زیاد بودن سفارشات نهــایتا تا 72 ساعت بعد از سفارش قابل پیگیرے مے باشد و اگر سفارشے بیشتر از 72 ساعت گذشتہ باشد قابل پیگیرے نمے باشد.

شرایط و خط مشے رازداری

مقررات

قوانین ڪلے (مورخ 1401/10/10)

✅تمامے ڪاربران با خرید خود ڪلیہ این قوانین را تایید ڪردہ و قبول ڪردہ اند. سایت رسمے فالوور ارزون اعلام نمودہ و ڪلیہ افراد موظفند آن را بپذیرند. در صورت عدم آگاهــے فرد بدین معنا مے باشد ڪہ او ڪلیہ قوانین جدید را پذیرفتہ است و هــر گونہ مسئولیت یا بروز مشڪل در صورت بے توجهــے بر عهــدہ خود فرد مے باشد.

✅افراد موظفند براے پیگیرے هــا و پشتیبانے هــاے بعدے ڪد پیگیرے از قسمت تیڪت پشتیبانے خود را ارائہ دهــند.

✅واریز وجہ فقط از طریق سایت رسمے فالوور ارزون انجام مے پذیرد و در صورت عدم توجہ بہ این مورد ڪلیہ مسئولیت و عواقب آن برعهــدہ خود فرد مے باشد.

  1. ⛔عودت وجہ بعد از افزایش اعتبار امڪان پذیر نیست.

 ✅در صورت واریز وجہ بہ صورت اشتباهــے تا قبل از ۲۴ ساعت و توافق مجموعہ فالوور ارزون با آن، 10 الے 30 درصد از هــزینہ ڪل پرداختے ڪسر و مابقے بہ هــمان شمارہ ڪارت و حساب بانڪے مشترے ڪہ واریز انجام دادہ عودت دادہ خواهــد شد لذا حتما قبل از خرید دقت ڪافے داشتہ باشید و ڪلیہ سوالات خود را از طریق تیڪت پشتیبانے بپرسید.

⛔ ڪلیہ مشڪلات و عواقب پرداخت هــا و خرید هــاے خارج از وب سایت فالوور ارزون برعهــدہ مشترے مے باشد و مجموعہ هــیچ گونہ مسئولیتے در قبال آن نخواهــد داشت و ڪلیہ مسئولیت در صورت خرید یا توجہ بہ افراد ثالث و خارج از وب سایت بر عهــدہ خود فرد مے باشد. تنهــا وب سایت رسمی، وب سایت فالوور ارزون بودہ و دیگر وب سایت هــا براے فروش یا پشتیبانے مستقیم معتبر نخواهــد بود

⛔در صورت مشاهــدہ و شناسایے افراد سودجو (مشهــود بر ڪلاهــبرداری)، ڪہ در سایت فالوور ارزون فعالیت مے ڪنند حساب ڪاربرے ایشان مسدود خواهــد شد و سریعا از طریق وڪیل شڪایت بہ پلیس فتا ارجاع دادہ مے شود.

 

⛔تنهــا راہ پشتیبانے رسمے و فروش از طریق وب سایت و واتس اپ بہ شمارہ ے 09176151882 مے باشد. در صورت بروز مشڪل هــیچ گونہ پیامڪ و یا صحبتے از جانب و یا بہ شمارہ هــاے فروش سایت رسمے فالوور ارزون مورد استناد نمے باشد. فقط و فقط تیڪت مورد استناد و رسمے مے باشد لذا پیشنهــاد میگردد جهــت تعامل رسمے با مجموعہ حتما تیڪت ارسال ڪنید.

 نڪتهــ: تنهــا راہ ارتباطے مجموعہ فالوور ارزون و مشتریان از طریق وب سایت بہ صورت تیڪت مے باشد.و از طریق پشتیبانے تلگرام یا واتسپ تنهـا با شمارہ ے 09176151882

 نڪتهــ: جهــت ارتباط با پشتیبانے در ساعات غیر ڪارے از طریق ارسال تیڪت در سایت با پشتیبانے در تماس باشید.

✅تازمانے ڪہ برنامہ هــاے اجتماعی، پیام رسان هــا و دیگر نرم افزار هــاے فضاے مجازے فعالیت دارند و سیاست هــاے مربوطہ را تغییر ندادہ اند ڪلیہ خدمات هــمیشہ فعال خواهــند بود. اما در برابر تغییرات سیاست هــاے این نرم افزارهــا مجموعہ فالوور ارزون هــیچ گونہ مسئولیتے در قبال آن نداشتہ ولے تیم فنے و تخصصے سعے در بهــبود و بہ روز رسانے سرویس هــا را خواهــند داشت اما موظف بہ آن نمے باشند.

 

⛔استفادہ از نام و لوگو فالوور ارزون، ڪاملا غیرقانونے بودہ و پیگرد قانونے دارد.

✅ نڪتہ : ڪلیہ افرادے ڪہ بہ نام مجموعہ فالوور ارزون فعالیت دارند فقط نقش تبلیغاتے داشتہ و فروش فقط در وب سایت مے باشد در غیر اینصورت افراد تحت پیگرد قانونے قرار خواهــند گرفت.

✅مجموعہ فالوور ارزون هــمڪارے ڪامل با مراجع ذے صلاح خواهــد داشت و تابع قوانین داخلے جمهــورے اسلامے ایران مے باشد لذا از ڪلیہ مشتریان خواهــشمندیم ڪلیہ قوانین را رعایت بفرمایند تا فعالیت سالم و مناسبے در فضاے مجازے داشتہ باشند.

⛔در صورت ثبت هــرگونہ سفارش با محتواے غیر اخلاقی، سیاسی، ضد اجتماعے و مواردے از این قبیل سفارش شما بدون بازگشت وجہ بہ حالت تعلیق در خواهــد آمد و بہ صورت مخفیانہ توسط مراجع ذے صلاح تحت پیگرد قرار مے گیرند.

⛔بہ اشخاصے ڪہ موازین اخلاقے و اجتماعے را رعایت نڪنند و بصورت توهــین امیز یا خصمانہ یا تهــدید آمیز برخورد ڪنند هــیچ گونہ خدماتے ارائہ نخواهــد شد ولے سفارش هــاے ایشان انجام خواهــند گرفت و تنهــا خدمات پس از فروش فرد مورد نظر قطع خواهــد شد.

⛔افرادے ڪہ در فضاے مجازے وب سایت هــا علیہ مجموعہ فالوور ارزون فعالیت و تلاش ڪنند تحت پیگرد قانونے قرار خواهــند گرفت.

⛔هــرگونہ نفوذ و حملات دیداس بہ مجموعہ فالوور ارزون غیر شرعے و غیر قانونے بودہ و توسط مراجع ذے صلاح تحت پیگرد و مجازات و پرداخت غرامت قرار خواهــد گرفت.

⛔مجموعہ فالوور ارزون هــیچ گونہ مسئولیتے در قبال نحوہ و نوع استفادہ از خدمات خود توسط مشتریان ڪہ براے خودشان فروش دارند، را ندارد.

⛔مجموعہ فالوور اررزون در هــرزمانے ڪہ صلاح بداند هــدایا و پڪیج هــاے تشویقے و تخفیفاتے بہ مشتریان خود ارائہ میڪند و هــیچ گونہ وظیفہ یا مسئولیتے در این خصوص نخواهــد داشت.

✅مجموعہ فالوور ارزون مے تواند بنا بہ تشخیص و بہ هــر دلیل سفارش را لغو ڪند و از انجام سفارش خوددارے ڪند.

⛔در صورتے ڪہ مشڪلاتے نظیر تحریم ایران توسط شرڪت هــاے تولید ڪنندہ و یا از ڪار افتادن خدماتے ڪہ سرویس دهــندہ بہ مشترے ارائہ مے دهــد، ایجاد گردد، این مورد بر عهــدہ مسئولین شرڪت تولید ڪنندہ خارجے مے باشد و مسئولیتے متوجہ مجموعہ فالوورارزون نخواهــد بود.

⛔✅در صورتے ڪہ طے عملیات بانڪے اختلالے رخ دهــد و تراڪنش ناموفق باشد، اگر از حساب خریدار مبلغے ڪسر گردد این مبلغ نهــایتا ظرف 72ساعت پس از تراڪنش بہ حساب خریدار برگشت دادہ مے شود، شایان ذڪر است در این حالت بہ دلیل اینڪہ پول از حساب خریدار ڪسر مے شود ولے بہ حساب فروشندہ واریز نمے شود، فروشندہ تعهــدے نسبت بہ خریدار براے تحویل محصول و یا برگشت وجہ ندارد، در این حالت خریدار باید منتظر بماند تا اصلاحیہ عملیات بانڪے انجام شود و چنانچہ خریدار براے دریافت محصول تعجیل داشتہ باشد باید عملیات خرید جدیدے ثبت ڪند و سپس منتظر برگشت وجہ از سوے بانڪ باشد.

✅ڪلیہ ے عملیات خرید در پنل فالوور ارزون مشمول قوانین جارے تجارت الڪترونیڪ مے باشد

⛔بعد از ثبت سفارش امڪان لغو آن وجود ندارد و هــزینہ اے عودت دادہ نخواهــد شد.

✅تغییر قیمت سرویس هــا امرے طبیعے هــست ڪہ با توجہ بہ نواسانات ارزے و هــزینہ هــاے پرداختے از سمت فالوور ارزون رخ خواهــد داد. مجموعہ هــموارہ تلاش مے ڪند قیمت هــا را ثابت نگہ داشتہ و حتے در صورت امڪان ڪاهــش دهــد ولے هــیچ گونہ وظیفہ یا مسئولیتے در این خصوص نخواهــد داشت. نمایندگان موظف هــستند ڪہ اطلاعیہ هــا را دنبال ڪنند و در صورت تغییر قیمت، آن را براے سایت خود اعمال ڪنند.

✅ثبت سفارش بہ منزلہ آن است ڪہ خریدار شرایط بالا را مطالعہ نمودہ و آنهــا را پذیرفتہ است و حق اعتراض را از خود سلب مے نماید

پنلفالوور ارزون با بیش از پنج سال سابقه فعالیت در عرصه یخدمات مجازی مفتخذ است به صورت شبانه روزی خدمترسانی به کاربران خود میکند.انجام خدمات فالوور،لایک،ممبر،بازارییابی و تبلیغات،باکمترین تعرفه و بالاترین کیفیت شرط پیروزی و پیشرفت مابوده وهست

در تماس باشید

استان فارس،شیراز

تمـامی حقـوق این وبسایت متعلق به پنل فالوور ارزون میباشـد

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد